Poskytování informací a úhrady

Žádost o poskytnutí informace lze podat na Obecním úřadu Libchyně (dále jen „OÚ“) ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Ze žádosti musí být zřejmé, komu je žádost určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona.

Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny OÚ. Žádost je podána dnem, kdy byla doručena OÚ. Neobsahuje-li žádost výše uvedené náležitosti a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána prostřednictvím elektronické podatelny, není žádostí ve smyslu zákona.

Informace se neposkytují nebo lze jejich poskytnutí omezit v případech upravených v § 7 až § 11 zákona. OÚ obsah žádosti posoudí a:

 • brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci, vyzve OÚ žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
 • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti,
 • v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce Libchyně nebo OÚ, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
 • nerozhodne-li podle § 15 zákona o odmítnutí žádosti, poskytne informaci v souladu se žádostí nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo jejího doplnění.

O postupu při poskytování informace učiní OÚ záznam. Ze závažných důvodů lze lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit, nejvýše však o 10 dnů. Závažnými důvody jsou:

 • vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou odděleny od úřadovny vyřizující žádost,
 • vyhledávání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti,

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace. Pokud OÚ žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá OÚ ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Při vydání rozhodnutí se postupuje dle příslušných ustanovení zákona č. 500/20004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Proti rozhodnutí OÚ o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení žadateli.

OÚ předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle § 65 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Kopírování dokumentů

 • 1 kopie formátu A4 jednostranná ……………….. 2 Kč
 • 1 kopie formátu A4 oboustranná ………………… 3 Kč
 • 1 kopie formátu A3 jednostranná ……………….. 3 Kč
 • 1 kopie formátu A3 oboustranná ………………… 4 Kč

Tisk na laserové tiskárně

 • 1 kopie formátu A4 jednostranná ……………….. 5 Kč

Vyhledání a zpracování nezveřejněné informace

 • složité zpracování – hodinová sazba za každou i započatou hodinu ………. 150 Kč

Jiné náklady, jako jsou telefonické poplatky včetně poplatků za použití faxu, internetu, poštovní poplatky apod. se účtují ve skutečné výši nákladů.